nastava i obavijesti

 

 
Ispiti
Ocjenjivanje znanja stečenog u kolegiju Gnatologija

Cilj ovog načina ocjenjivanja je primjena suvremenih edukacijskih spoznaja koje uključuju cjelokupni studentov rada tijekom savladavanja sadržaja u konačnu ocjenu. Neke od ovih spoznaja i načina ocjenjivanja već se primjenjuju u praksi i pokazuju se uspješnim u ocjenjivanju savladavanja gradiva i manje stresnima za studente. (Primjer sličnog načina evaluacije možete pronaći na stranicama FER-a na ZESOI-u).

Ocjena iz Gnatologije dobit će se zbrajanjem bodova dobivenih u slijedećim kategorijama i množenjem sa koeficijentom utjecaja na ocjenu prema dolje navedenoj formuli (75% ocjene dobiva se na pismenom ispitu i 25% iz ostalih katgorija)

Pismeni ispit (maksimalno. 50 bodova)
Seminarski rad (maksimalno. 25 bodova)
Vježba funkcijska analiza (maksimalno. 15 bodova)
Zalaganje (maksimalno 10 bodova)

Ocjena (%)=

(broj bodova na pismenom ispitu/50) x 75 + (broj bodova seminar, vježbe i zalaganje/50) x 25

85 -100 % - odličan
70 - 85 % - vrlo dobar
60 - 70 % - dobar
50 - 60 % - dovoljan

Pismeni ispit

Pismeni ispit sastoji se od 50 pitanja koja je potrebno riješiti u 50 min. Svako pitanje ima 5 odgovora od kojih je jedan točan. Ispit se rješava za računalom i predstavlja zadnji korak prije upisivanja ocjene u Index. Svako točno odgovoreno pitanje donosi 1 bod.

Seminarski rad

Svrha seminarskog rada je višestruka. S jedne se strane studenti uče o pronalaženju potrebnog materijala za savladavanje određenog problema, s druge strane uči se vlastito znanje iznijeti u pisanom i usmenom obliku. Pored vježbanja suradnje i komunikacije, stječu se i vještine u primjeni novih tehnologija za pribavljanje i prikazivanje informacija. Uz sve to, okosnica predmeta obogaćuje se dopunskim materijalima za buduće studente. (citirano sa http://pvprm.zesoi.fer.hr/seminari/index.php)

Seminarski rad treba slušatelju/čitatelju objasniti što je uređaj, metoda, postupak ili anatomska struktura o kojoj se govori. Koje su primjene, osnovna svojstva, prednosti i nedostaci. Treba objasniti kada i zašto se primjenjuje - indikacije, a kada ne. Također treba dati dovoljno suvremenih referenci na druge izvore informacija kako bi zainteresirani čitatelj lagano produbio i proširio znanje. Popis dodijeljenih tema za seminarski rad možete naći pod obavijestima.

Svaki student bit će upoznat sa temom seminarskog rada prilikom dobivanja potpisa u Index.

Svaki seminarski rad bit će potrebno prezentirati tijekom trajanja turnusa iz Gnatologije u obliku oralnog izlaganja popraćenog prezentacijom u Microsoft PowerPointu. Trajanje prezentacije je 10 minuta uz dodatnih 5 min. za diskusiju. Nakon prezentiranja, student je dužan predati smeniraski rad isključivo na CD-u na kojem trebaju biti napisani: ime i prezime studenta, grupa, naslov seminara i datum.

Reprezentativane seminarske radove možete pogledati OVDJE.

Za uporabu posebne opreme koju studenti mogu koristit za pripremu vlastite dokumentacije ili kazuistike potrebno je donijeti kratki sinopsis vrste i objekta snimanja te pripremiti materijale, uzorke i osobe za snimanje. Uporabu navedene opreme potrebno je rezervirati na email dilles@sfzg.hr ili osobno kod predavača i asistenata kolegija. Posebno kvalitetni i izvrsno ocijenjeni materijali bit će korišteni kao obrazovni i predstavljeni sa imenom autora na web sjedištu kolegija iz Gnatolgije.

Ocjenjivanje seminarskih radova:

Ocjena uspješnosti prezentacije zadanih sadržaja (ocjenjuju nastavnici - maksimalno 5 bodova) posebno se ocjenjuje odgovarajuća tematska pokrivenost, odnosno da li rad odgovora naslovu:

nedovoljan - 0 bodova
dovoljan - 2 boda
dobar - 3 boda
vrlo dobar - 4 doba
odličan - 5 bodova

Ocjena sadržaja izlaganja - prezentacije (posebice pismenog dijela - ocjenjuju nastavnici - maksimalno 5 bodova):

nedovoljan - 0 bodova
dovoljan - 2 boda
dobar - 3 boda
vrlo dobar - 4 doba
odličan - 5 bodova

Ocjena zalaganja (maksimalno 5 bodova)

Ocjena se dobiva na temelju dojma nastavnika i reakcije studenata na određenu temu (poticajnosti na diskusiju, mišljenja studenata, jasnoći prezentacije teme i sl. ).

Dodatni bodovi za seminarske radove (maksimalno 5 bodova)

1 - bod - izrada pismenog dijela rada u obliku web stranica (HTML)
1 - bod - praktična demonstracija
1 - bod - literatura značajno kvalitetnija od propisane
1 - bod - klinički problemi i rješenja
1 - bod - preuzeti slikovni materijali
2 - boda - vlastiti slikovni materijali
3 - boda - sveobuhvatni pregledni rad
3 - boda - vlastiti multimedijalni sadržaji
5 - boda - izrada interaktivnog digitalnog multimedijskog sadržaja (Flash ili Java movie)

 1. Vježba - funkcijska dijagnostika

  Jedan dan turnusa iz gnatologije bit će rezerviran za izvođenje vježbe - funkcijska dijagnostika. Tijekom vježbe studenti se upoznaju sa principima dijagnostičkih pregleda i izvode pregled u paru (jedan na drugome). Ocjenjuju se nekonzistentnosti nastale nepažnjom i nepoštivanjem tehnika koje je potrebno savladati tijekom vježbe.

  Korektno odrađena vježba bez značajnijih grešaka donosi maksimalno 15 bodova.

  Literatura i izvori informacija

  Potrebno je koristit recentnu literaturu (članci u priznatim i poznatim časopisima ne stariji od 2000 g.). Takve članke moguće je pronaći u knjižnici stomatološkog fakulteta no prije toga potrebno je napraviti pretraživanje medicinske literature. (Besplatan pretraživać Medline baze podataka nalazi se na adresi http://ncbi.nlm.nih.gov /pod Search potrebno je odabrati PubMed/). Literaturu je potrebno citirati na način opisan u dokumentu "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication" dohvatljivom na web adresi http://www.icmje.org/
  Uporabom adekvatne i recentne literature (potrebno je najmanje 5 članaka) moguće je sakupiti max. 5 bodova