online
priručnik


       1.6 Kretnje čeljusti
.
 

Neuromuskularni sustav

Okluzija zubi


Temporomandibularni zglob omogućuje kretnje mandibule u sve tri prostorne ravnine (horizontalnoj, sagitalnoj i frontalnoj).

Slika 1 Nativni preparat temporomandibularnog zgloba s označenim zglobnim površinama

Graničnim kretnjama smatramo one u kojima je mandibula u krajnjem položaju koji dopuštaju anatomske strukture. Točka koja predstavlja referentnu oznaku na mandibuli je spojište centralnih mandibularnih sjekutića. Šest osnovnih graničnih mandibularnih položaja su:

  • položaj centrične relacije (CR)
  • položaj maksimalne interkuspidacije (MI)
  • položaj desne lateralne kretnje (DL)
  • položaj lijeve lateralne kretnje (LL)
  • položaj maksimalne protruzije (MP)
  • položaj maksimalno otvorenih usta (MO)

FUNKCIJSKE KRETNJE

Otvaranje i zatvaranje usta

Otvaranje i zatvaranje usta počinje u položaju centrične relacije (CR). Centrična relacija je granični i referentni položaj mandibule prema mandibuli, odnosno jedini ponovljivi položaj mandibule koji je definiran odnosom kondila prema zglobnoj pločici i zglobnoj jamici (vidi def. CR u pojmovniku). Pri otvaranju usta, u početnom dijelu kretnje, kondili rotiraju oko osi koja prolazi kroz centar oba kondila i tu kretnju nazivamo čista šarnirska kretnja. Do otprilike 25 mm pokret otvaranja odvija se kao čista šarnirska kretnja. Nakon te amplitude kondili kližu - translatiraju i dodatno rotiraju po anteriornoj kosini zglobne jamice sve do maksimuma kretnje otvaranja. Otvaranje usta u odrasla čovjeka moguće je u rasponu od 35 - 70 mm. U kretnji zatvaranja usta postoji istovremena rotacija i translacija kondila i vraćanje u zglobnu jamicu.
U većine ispitanika postoji pomak donje čeljusti prema naprijed u iznosu do 1 mm, pri kojem se donja čeljust iz položaja CR-a pomiče u položaj maksimalne interkuspidacije (MI).

Kretnja prema naprijed - protruzija

U protruzijskoj kretnji se simfiza (točka između centralnih mandibularnih inciziva), pomiče prema naprijed putanjom u obliku složene krivulje, koju u idealnoj okluziji određuju TMZ i prednji zubi. Kretnju sprijeda vode palatinalne plohe gornjih inciziva i incizalne površine donjih mandibularnih inciziva, a nakon bridnog kontakta sjekutića incizalni rubovi gornjih zubi i lingvalne plohe donjih. Kondili se translatiraju prema naprijed i dolje istovremeno diskludirajući stražnje zube.

Kretnja u stranu - laterotruzija

Kada se mandibula pomakne u desnu stranu, tako da su mandibularne bukalne kvržice u kontaktu sa maksilarnim bukalnim kvržicama i nagibima, desna strana se naziva radnom ili funkcijskom stranom. U isto vrijeme zbog pomaka mandibule mijenja se i odnos kvržica gornjih i donjih zuba na lijevoj strani te se ona naziva neradna ili nefunkcijska strana (balansna) . Kvržice na neradnoj strani u prirodnim odnosima rijetko su u kontaktu. Ova terminologija preuzeta je iz koncepcije okluzijskih odnosa u totalnoj protezi i primjenjuje se na promatranje okluzije zubi kod obostranih kontakata na totalnim protezama (bilateralno balansirana okluzija).
Bennetova kretnja je lateralni pomak kondila. Kondil radne strane pomiće se u uglavnom samo u stranu. Kondil neradne strane pri tome se pomiče naprijed, dolje i medijalno.

Slika 2 Mogući smjerovi pomaka kondila radne strane. Pri lateralnim kretnjama mandibule kondil na radnoj strani (rotirajući kondil) može se pomicati u bilo koju točku konusa čiji je vrh u položaju centrične relacije, a obod krajnje superiorne - surtruzijske (SL), posteriorne (PL), inferiorne - detruzijske (DL) i anteriorne (AL) točke lateralne kretnje kondila.

Slika 3 Kut između posterolateralne i anterolateralne kretnje u idealnim je uvjetima oko 60 stupnjeva. Smjerovi kretnji rotirajućeg kondila u funkciji su: 1)superiorno, 2)inferiorno, 3)anteriorno, 4)posteriorno, odnosno kombinacija tih kretnji.


Kondil neradne strane pomiče se prema medijalnoj liniji na dva načina. Prvi nazivamo progresivni lateralni pomak (progressive side shift - PS). Pri tome je pomak prema medijalno kontinuiran i povezan sa pomakom kondila prema dolje i naprijed. U drugom slučaju postoji nagli pomak kondila najprije prema medijalno, a zatim prema naprijed i dolje. Nazivamo ga imediatni lateralni pomak (immediate side shift - IS). Kut između lateralne kretnje kondila na neradnoj strani i sagitalne ravnine (čiste protruzijske kretnje) nazivamo Bennetov kut (BK). Prosječno iznosi 15 stupnjeva. Bennetov kut ovisi o:

  • morfologiji medijalne stjenke mandibularne udubine (što je medijalnije postavljena stjenka mandibularne udubine veća je lateralna translacijska kretnja)
  • unutarnjem horizontalnom dijelu TM ligamenta koji je pričvršćen za lateralni pol rotirajućeg kondila

Slika 4 PS - Progressive side shift - kontinuirana lateralna kretnja mandibule, IS - immediate side shift - kretnja koja uključuje čisti lateralni (bodili) pomak mandibule u početku, BK - Bennettov kut način izmjere benetova kuta - definicija kuta

 

Granične kretnje mandibule u sagitalnoj ravnini

Oblik koji opisuje simfiza mandibulanih sjekutića u sagitalnoj ravnini pri izvođenju graničnih kretnji sliči banani pa je i nazivamo Posseltova banana prema autoru koju ju je prvi opisao.

Graničnu kretnju u sagitalnoj ravnini opisat ćemo kao kombinaciju maksimalnog otvaranja usta iz položaja centrične relacije, zatvaranja u položaj maksimalne protruzije i vraćanja iz položaja maksimalne protruzije u položaj centrične relacije. Kretnja otvaranja usta počinje u položaju CR i karakterizirana je dvojakim putem koji prolazi simfiza dok putuje prema točci MO. Prvi dio te kretnje karakteriziran je čistom rotacijom kondila do interincizalne udaljenosti gornjih i donjih sjekutića od otprilike 25 mm. Nakon toga kretnja je kombinacija rotacije i translacije u zglobu do položaja MO i karakterizirana je lukom nešto manje zaobljenosti. Slijedeća granična kretnja počinje u položaju MO, a završava u položaju MP. Oblika je blago zaobljenog luka i uključuje istovremenu rotacijsku i translacijsku kretnju u TMZ-u. Retruzijska kretnja iz položaja MP započinje horizontalnom translacijom zubi i kondila TMZ-a. Tijekom te kretnje čeljust vode anteriorne plohe kvržica gornjih stražnjih zubi i postoriorne plohe kvržica donjih stražnjih zubi. Neposredno prije bridnog kontakta inciziva gornje i donje čeljusti lingvalne plohe donjih zubu i incizalni bridovi gronjih zubi preuzimaju ulogu vodija i mandibula se pomiće premda dolje i natrag. Nakon što inzalni bridovi gornjih i donjih zubi ostvare kontakt ulogu vodilja pruzimaju palatinalne plohe gornjih zubi i incizalni bridovi donjih zubi te se mandibula pomiče prema gore i natrag do požaja MI. U otprilike 90% slučajeva događa se mali pomak prema dolje i natrag mandibula se vraća iz položaja MI u početni položaj CR.

Granične kretnje mandibule i položaji u frontalnoj ravnini

Granične kretnje opisuju oblik "štita" ili romboida s vrhom prema gore u položaju CR i vrhom prema dolje u točci MO. Kretnje iz položaja CR i MO u lateralne granične položaje su zaobljene što još i više naglašava oblik štita.

Granične kretnje mandibule i položaji u horizontalnoj ravnini

Granične kretnje incizalne točke u horizontalnoj (vodoravnoj) ravnini opisuju takozvani "gotski luk" po Gysi-u. Iz položaja centrične relacije (CR) pomakom po ravnoj liniji u horizontalnoj ravnini prema naprijed za oko 1 mm mandibula dolazi u položaj maksimalne interkuspidacije. Krajnja lijeva i krajnja desna kretnja iz položaja CR opisuju dno paralelograma čiji vrh je vrh već spomenutog "gotskoga luka". Kretnje mandibule koje kreću iz krajnjeg lateralnog položaja spajaju se u krajnjoj protruzijskoj kretnji opisujući krivulju koja sliči gotičkim arkadama pa je stoga i nazivamo "gotski luk".

 


 
TOP